Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.high-care.pl

 1. Informacje ogólne
1.    Sklep internetowy (zwany dalej „Sklep”) dostępny pod adresem high-care.pl jest prowadzony przez Małgorzatę Janusz-Radomską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.H. Has-Med. Małgorzata Janusz-Radomska, z siedzibą: ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-004-22-86,  REGON 070030392, e-mail: biuro@hasmed.pl, fax. 33 812 31 79, tel. 33 812 29 64, (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
2.    Oferta Sklepu jest ograniczona terytorialnie i obowiązuje tylko na terenie Polski.
3.    Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu.
4.    Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
a) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO;
b) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);
c) Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d) Konsument –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.;
e) Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego może on dokonywać zamówień w Sklepie;
f) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Dla Konsumentów;
g) Sprzedawca – Małgorzata Janusz-Radomska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H. Has-Med. Małgorzata Janusz-Radomska, z siedzibą: ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-004-22-86,  REGON 070030392;
h) Strony – Sprzedawca i Klient;
i) Towar – rzeczy oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie;
j) Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, za pośrednictwem Sklepu;
k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające m.in.  Towaru, liczbę, cenę.
5.    Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe.
6.    Aby korzystać ze Sklepu, Klient powinien zapewnić sobie dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Dodatkowo Klient powinien posiadać aktywny dostęp do poczty elektronicznej.
7.    Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a)    Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10,0,
oraz
b)    minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli i paleta 16,7 mln kolorów
8.    Klient korzystający ze Sklepu jest obowiązany:
a) korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) korzystać ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
c)       nie dostarczać i nie przekazywać treści o charakterze bezprawnym, (zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym),
d)      korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
e)      korzystać z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
9.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie połączenia szyfrowanego TLS.

2. Zamówienia
1.    Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach, która jest dobrowolna
i bezpłatna. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe (oznaczone *) i nieobowiązkowe.
2.    Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z jego treścią.
3.    Dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych – poprzez zaznaczenie stosownych ikon. W przypadku nie zaznaczenia wyżej wymienionych ikon, wyżej wymienione informacje nie będą przesyłane do Klienta ani wykorzystywane w wyżej wymienionym celu.
4.    Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta. Od tego momentu Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.
5.    W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, w którym dokonuje wyboru: Towaru oraz jego ilości. Pozostałe elementy w tym m.in. kolor, rozmiar są wybierane gdy taka opcja jest możliwa.
6.    Następnie klikając ikonę „Dodaj do koszyka” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną. Później Klient podejmuje kolejne czynności techniczne (m.in. dokonuje wyboru miejsca dostawy, formy płatności, formy wysyłki) w oparciu o wyświetlane na stronie informacje.
7.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia ikony  „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie informacjami.
8.    Przez kliknięcie w ikonę „Potwierdzam zamówienie” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem, cenę, formą dostawy, płatności oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
9.    Po złożeniu zamówienia Klient dostaje automatycznie na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zamówienia, zawierające m.in. nr zamówienia, datę, sposób płatności, rodzaj zamówionego towaru, ilość, kwotę płatności, formę dostawy, dane do wysyłki / faktury. Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
10.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany (na wskazany adres poczty elektronicznej).  Wówczas Klient może anulować zamówienie w części bądź w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
11.    Sprzedawca potwierdza wysłanie Klientowi Towaru poprzez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej informacji wraz z podaniem numeru listu przewozowego, chyba że odbiór ma nastąpić osobiście. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca potwierdza przygotowanie Zamówienia do odbioru, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Klienta.
12.    Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Towaru w Sklepie ma charakter jednorazowy i terminowy, tj. trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce osobistego odbioru Towaru.
13.    Klient ma prawo anulować zamówienie do momentu jego wysłania.

3. Koszty i rodzaje dostawy
1.    Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z ograniczeniem do terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Sprzedawca oferuje następujące formy doręczenia Towaru:
a) przesyłka kurierska UPS
b) przesyłka kurierska InPost
c) przesyłka kurierska Fedex
d) odbiór własny w siedzibie firmy.
3.    Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wagi przesyłki.
4.    Koszt dostawy przesyłek na terenie Polski nie przekraczających wagi 30 kg:

Przesyłka kurierska Inpost

   Przedpłata na rachunek bankowy  

11,90 – 13,90 zł  

Przesyłka kurierska Inpost

   eKarta, ePrzelew                

11,90 – 13,90 zł

Przesyłka kurierska Inpost

 Płatność za pobraniem  

14,90 – 17,90 zł

Przesyłka kurierska UPS

   Przedpłata na rachunek bankowy

   19,90 zł

Przesyłka kurierska UPS

   eKarta, ePrzelew

   19,90 zł

Przesyłka kurierska UPS

   Płatność za pobraniem

   27,90 zł

Przesyłka kurierska Fedex

   Przedpłata na rachunek bankowy

   26,00 zł

Przesyłka kurierska Fedex

   eKarta, ePrzelew

  14,90 zł

Przesyłka kurierska Fedex

   Płatność za pobraniem

   17,90 – 18,90 zł

Odbiór w siedzibie firmy

    Płatność w kasie

   00,00 zł

5.    Koszt dostawy przesyłek na terenie Polski wagi od 31 kg do 70 kg:

Przesyłka kurierska UPS

    Przedpłata na rachunek bankowy

   28,90 – 73,90 zł

Przesyłka kurierska UPS

    eKarta, ePrzelew

   28,90 – 73,90 zł

Przesyłka kurierska UPS

    Płatność za pobraniem

   35,90 – 81,90 zł

Odbiór w siedzibie firmy

    Płatność w kasie

   00,00 zł

6.    Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.
7.    Termin dostawy Towaru do Klienta, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, wynosi:                 
a)      do 5 dni roboczych, licząc  od dnia zawarcia umowy, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze,
b)      do 5 dni roboczych, licząc od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty, eKarty, ePrzelewu.
8.    Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta, o którym mowa w ust. 7, liczy się
w następujący sposób:
a)      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania konta Sprzedawcy;
b)      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.    Terminy realizacji określone w ust. 7 nie obejmują Towarów przy których podano inny termin realizacji. Wówczas stosuje się termin realizacji, który został podany przy Towarze.
10.     Koszty dostawy zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia.

 4. Forma płatności
1.    Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu obowiązują przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu.
2.    Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie uwzględniają kosztów dostawy Zamówienia.
3.    O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
4.    Zapłata za Towar może nastąpić w następujący sposób:
a) płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier lub listonosz w momencie dostarczenia towaru;
b)przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy: płatność bezpośrednio do kasy firmy w momencie odbioru Towaru;
c) przedpłata – przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, tj.  Bank BNP Paribas nr konta 49 2030 0045 1110 0000 0118 8540.
d) przelew elektroniczny i płatności kartą kredytową za pośrednictwem systemu First Data Polcard

 5. Gwarancja
1.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję.
2.    Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są każdorazowo określone w druku gwarancji dostarczanej wraz z Towarem.
3.    W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gwarancji, Klient może uzyskać odpowiedź pod nr telefonu 33 812 29 64.

 6. Reklamacje z tytułu wad Towarów
1.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru,  zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny, w tym: art. 556 oraz 5561 – 5563 k.c.
2.    Gdy Towar ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądać wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady,  z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.
3.    Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową oraz żądanie, o którym mowa w ust.2, może zostać złożone np.: pisemnie na adres ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: biuro@hasmed.pl.
4.    W opisie reklamacji celowym (ale nie obowiązkowym) jest podanie przez Klienta:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia wady oraz  
b) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz
c) danych kontaktowych składającego reklamację.
5.    Klient, w celu zgłoszenia żądania, może (ale nie musi) skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego Załącznika do Regulaminu.
6.    Sprzedawca odpowie na reklamację Klienta nie później niż w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7.    Zgodnie z art. 560 k.c. jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Przy czym gdy kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
8.    W razie zaistnienia wady Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
9.     Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została mu wydana. Przy czym jeśli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1.    Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała, za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: biuro@hasmed.pl.
2.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
3.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że Klient wskaże inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

8.    Odstąpienie od umowy
1.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
2.    Klient, może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można (ale nie trzeba) złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu
3.    Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone np.:
a)      pisemnie na adres: P.H. HAS-MED ul. Młyńska 20; 43-300 Bielsko-Biała
b)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hasmed.pl,
c)      faksem na nr 33 812 31 79,
d)      bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy,
z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.
4.    W przypadku złożenia oświadczenia w sposób określony w ust. 3 b), Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a)      obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b)      polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
6.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość  umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
8.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.    Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
10.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11.    Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
12.    W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
13.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. w:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.    Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1.    Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.
2.    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie do Sprzedawcy na adres: ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: biuro@hasmed.pl, faxu 33 812 31 79.
3.    Sprzedawca może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14 – dniowym wypowiedzeniem, w przypadku dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
4.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.

10.  Dane osobowe
1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, niemniej konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym rejestracji konta użytkownika (danych określonych jako obowiązkowe). Niepodanie tych danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.
2.     Administratorem danych osobowych, w rozumieniu RODO jest Sprzedawca.  Dane kontaktowe administratora danych zawarte są w punkcie 1.1. (Informacje ogólne) niniejszego Regulaminu.
3.    Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między Stronami polegającego na świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy, a także w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Po wykonaniu umowy dane osobowe Klienta przetwarzane mogą być w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (np. w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta), tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych (tj. w celu poprawy jakości produktów i usług, zarządzania relacjami z użytkownikami, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez i przeciwko administratorowi, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Dane Klienta mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę nadto w celach marketingowych, w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane poprzez chat. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do odwołania tej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy dane Klienta mogą być przekazane podmiotom zapewniającym dostawę Towaru, tj. świadczącym usługi kurierskie, pocztowe (np.  UPS Polska sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-22 Warszawa; Fedex Express Polska sp. z o.o .Ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa; Grupa Furgonetka Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa);  dostawcom usług przetwarzania płatności (np. First Data Polska S.A. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa), bankom, usługodawcom, dostawcom usług tele-/informatycznych wykorzystywanego przez administratora oprogramowania.
7. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
8.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Klient może przesłać wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@hasmed.pl  albo pisemnie na adres: ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała.
9.    Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10.    Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.    Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014.148 z późn. zm.), Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
b) zgodnie z art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znaleźć można na stronie:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c) bezpłatną pomoc prawną Klient może uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub z dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Dostęp do strony jest bezpłatny we wszystkich językach urzędowych UE.
3.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.                     

12. Postanowienia końcowe
1.    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie sklep.hasmed.pl. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy.
3.    Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.:  zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
4.    Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z 7 – dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji, poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości z zakresem planowanych zmian na adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu na stronie Sklepu.
5.    Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.
6.    W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
7.    Załącznikami do Regulaminu są: pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy, wzór zgłoszenia reklamacyjnego.
8.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

ZAŁĄCZNIK – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

P.H. Has-Med
ul. Młyńska 20,
43 – 300 Bielsko – Biała
e-mail: 
biuro@hasmed.pl
fax. 33 812 31 79

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) …………………………..

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)                       ……………………………………………………………….

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                       ……………………………………………………………….

–    Adres konsumenta(-ów)                           ……………………………………………………………….

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                                                                       ……………………………………………………………….

–    Data                                                         ……………………………………………………………….

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 

ZAŁĄCZNIK – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (tj. np. umowy sprzedaży),

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony,

5) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Małgorzatę Janusz-Radomską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.H. Has-Med. Małgorzata Janusz-Radomska, z siedzibą: ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-004-22-86,  REGON 070030392, e-mail: biuro@hasmed.pl, fax. 33 812 31 79, tel. 33 812 29 64, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: P.H. Has-Med. Małgorzata Janusz-Radomska, z siedzibą: ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 

ZAŁĄCZNIK – REKLAMACJA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

 .………………………………………………………..

Miejscowość i data

 ……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Imię, nazwisko i adres reklamującego

P.H. Has-Med
ul. Młyńska 20,
43 – 300 Bielsko – Biała                               

 

REKLAMACJA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

 

Data nabycia towaru:              …………………………………………

Nazwa (oznaczenie) towaru:   …………………………………………

Cena towaru:                          …………………………………………

 Opis niezgodności towaru z umową:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Niezgodność towaru z umową została stwierdzona ……..………………………………………………………………….

 Żądanie reklamującego …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

 Odpowiedź  na reklamacje proszę przesłać …………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                                                                                                                                                             ……………………………………
                                                                                                    (podpis reklamującego)